Kvalitative undersøkelser gir deg et solid grunnlag for gode beslutninger! Datainnsamlingen skjer over relativt kort tid, og metoden gir raske resultater. Kvalitative undersøkelser og deriblant fokusgrupper er vanlig å bruke innenfor markedsføring og produktutvikling, og egner seg svært godt til testing av begreper, erfaringer og holdninger. Respons har solid erfaring og kompetanse på denne type undersøkelser.

Ofte vil man ha nytte av å bruke både kvalitativ og kvantitativ metode. Den kvalitative undersøkelsen kan f.eks. utdype kvantitative funn og gi en bedre forståelse av årsakene bak dem.

Kvalitative undersøkelser kan også gjennomføres i forkant av en kvantitativ undersøkelse, i tilfeller der det er ønskelig å bruke resultater fra den kvalitative undersøkelsen som grunnlag for utformingen av spørreskjema til den kvantitative undersøkelsen

Det å utforske og finne kjernen i oppfattelsen, kalles gjerne en ”base-line-study”. Her søker vi etter hvilke kjerneelementer som er viktige i forhold til en aktivitet, et produkt eller tema. Et eksempel kan være: hva er de viktigste forholdene når man skal gi spedbarn mat? Ved en slik studie søker vi etter kjerneelementene i verdioppfattelsen rundt temaet. Gjerne også hvorfor eller hvor respondenten har disse oppfattelsene fra.

Resultatene fra en slik studie er nyttige for å forstå hvorfor produkter eller tjenester blir valgt eller ikke valgt, eller hvorfor en målgruppe kan ha motforestillinger mot produkter eller tjenester.

Respons gjennomfører både fokusgrupper, minigrupper, duointervju og dybdeintervju.

Fokusgrupper blir gjennomført  i et møtelokale med fra 5 til maksimum 8 deltakere. Poenget med antall deltakere er at vi da har muligheten til å komme dypt ned i problemstillingene, og samtidig fange opp meningen fra alle. Utfordringene ved fokusgrupper er få alle til å uttale seg på vegne av seg selv, uten å la seg lede. Det er moderators oppgave å sørge for at det blir etablert et miljø i gruppen hvor alle opplever frihet til å uttale seg på egne vegner, og at de våger å kommentere andres utspill.

Et alternativ til fokusgruppe er minigrupper. Dette er grupper med 4-5 deltagere, og fordelen med en mindre gruppe er at det gir hver enkelt deltager mer tid til å uttale seg. På den andre siden blir bredden i innspillene noe redusert, så valg av gruppe må tilpasses hver enkelt problemsstilling.

Respons gjennomfører også duointervju, og dybdeintervju. Ved gjennomføringen av et duointervju vil det som navnet tilsier være to deltakere. På denne måten kan man gå mer i dybden på problemstillingen, samtidig som det å være to vil gi respondentene større trygghet, enn det de vil kunne oppleve ved et dybdeintervju.

I bedriftsmarkedet gjennomføres som oftest dybdeintervju ute i bedriftene, på respondentenes arbeidsplass. For privatpersoner, er det vanlig å kalle inn disse til et møtelokale. Hvor intervjuene gjennomføres, må tilpasses det enkelte prosjekt. Det er viktig å vurdere om intervjusted vil ha noen betydning eller vil påvirke svarene respondenten gir.

En kvalitativ undersøkelse er svært fleksibel.