Kvalitative teknikker

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer av teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i ulike typer av grupper og intervjuer. Vi vil presentere de mest populære teknikkene under.

Moods Visual/Visuell stimuli

Når vi søker etter det usagte og ubevisste må vi ofte legge ordene til side og slippe følelser og assosiasjoner til. Gjennom utvalgte intervjuteknikker med utgangspunkt i personlige bilder, lyder, gjenstander blir opplevelsen og utforskningen mer ærlig. Slik gir vi deltakerne et verktøy for å formidle det spesielle i deres opplevelse av det vi forsøker å forstå.

Merkemagi

Merkemagi er vårt eget verktøy for en systematisk og dynamisk utforskning av merkevarer. Vi jobber med å forstå hvordan merker beveger og beveges, og hvilken plass de har i folks erfaringer og hjerter. Da kan vi levere levende kart for veien videre og forberede deg på utfordringer som kan komme.

Dagbøker

Dagbøker kan være et godt supplement til observasjoner, dybdeintervjuer og grupper enten på nett eller ved fysiske møter som et supplement for mer utfyllende informasjon om deres oppførsel i forhold til det fenomenet vi studerer. Dagbøkene kan dokumenteres enten skriftlig ved hjelp av lyd, bilder, film eller fysiske ting. Innsamlingsmetoden som velges er den som best fanger inn problemstillingen som søkes løst.

Laddering teknikk

En teknikk som benyttes for å grave dypere i et bestemt tema. Benyttes som modell under intervjuer. Her bruker vi en spørsmålsrekke som bringer oss i dybden på objektets emosjoner og tanker.

Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske refleksjoner

Uavhengig av gruppestørrelse og type gruppe har vi mulighet for å jobbe systematisk etter ulike typer av psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske verktøy og metoder i gruppene slik at innsikten blir forankret i dypere forklaringsmodeller. Noen forkalringsmodeller vi pleier å jobbe etter er:

Bourdieu: Distinksjonen

Setter smaksuniverset inn i et klasseperspektiv og operer med en firedelt akse hvor den horisontale aksen representerer høy og lav kulturell kapital og den vertikale aksen representerer høy og lav økonomisk kapital. Benyttes som forklaringsmodell i rapportering.

Goffman: The presentation of self in everyday life

Selvpresentasjonen i hverdagslivet og hvordan denne dramaturgien utspiller seg. Viktige begrep er ”frontstage” og ”backstage behaviour”. Benyttes ved utforming av samtaleguide og som forklaringsmodell i rapportering.

Geertz: Thick descriptions

Etnografens detaljerte og rike tekst-beskrivelser av sosiale/kulturelle fenomener slik de erfares i naturlig kontekst.

Respons Analyse elsker å tilegne seg nye både psykologiske og sosiologiske verktøy, men benytter også gjerne verktøy som oppdragsgiver foretrekker.

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!