cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Våren 2023 fikk Respons Analyse i oppdrag av Kirkens Bymisjon å kartlegge hvordan elever i grunnskolen med mye skolefravær opplever egen situasjon. Å snakke med de det gjelder, elevene selv, var viktig for Kirkens Bymisjon, fordi deres stemmer sjelden blir løftet fram. Fafos forskning på feltet (2023) etterlyste samtaler med elevene selv, og det var det Respons Analyse ble bedt om å bidra til å ta på alvor.  

Tematikken «ufrivillig skolefravær» preges ofte av perspektiver fra skoleledelse, lærere, foreldre og forskere uttaler seg – på vegne av de det gjelder. Det snakkes om dårlig tilpasset skolehverdag, at det er for dårlig oppfølging og at vi har et system som ikke fungerer. Ulike fagpersoner skiller mellom skolevegring, skulking og skolefobi. Men hva handler dette egentlig om? Hvor opptatt er de unge av definisjoner? Vi ønsket å rydde plass til deres erfaringer og opplevelser uten involvering fra andre.  

Hvordan gikk vi frem? 

For å komme i tale med de unge som selv erfarer å ha skolefravær benyttet vi oss av ulike innfallsvinkler (deriblant den såkalte snøballmetoden) for å rekruttere unge med ulike og sammensatte skolefraværserfaringer. Vi benyttet oss av dybdeintervju som metode for å forstå kompleksiteten i fortellingene på best mulig måte. Noen ønsket å snakke med oss online, andre ønsket å møte oss ansikt til ansikt, noen ønsket å komme med en venn/venninne. Det å tilpasse metodikken og være fleksibel i møte med den enkelte informant var viktig for å oppnå tillit og god ikke minst god innsikt. 

Hvordan brukes funnene? 

Kirkens Bymisjon har sammen med Respons Analyse gjort nybrottsarbeid knyttet til det å faktisk ta de unges egne tanker og refleksjoner rundt skolefravær på alvor. Kirkens Bymisjon er opptatt av at alle grupper i samfunnet skal bli hørt, man skal ikke bare snakke OM dem, man skal snakke MED dem. Kirkens Bymisjon bruker rapporten inn i sitt påvirkningsarbeid opp mot politikere og forskere og ønsker å være med på å utgjøre en forskjell for barn og unge som sliter med skolefravær. Kirkens Bymisjon forsøker også selv å fange inn denne målgruppen gjennom målrettede tiltak, basert på funnene, for å bedre deres livssituasjon.

 

Rapporten «Snakk om skolefravær» kan du laste ned her: 
https://kampanje.kirkensbymisjon.no/skolefravar/rapport/ 

Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!

Seniorrådgiver
Kathrine Lønvik

«Respons Analyse har bidratt til at Kirkens Bymisjon har posisjonert seg i debatten om skolefravær. Rapporten «Snakk om skolefravær» forteller sterke historier om mobbing, utenforskap, kjedsomhet, annerledeshet og en opplevelse av å ikke passe inn. Respons Analyse har behandlet et vanskelig og sårbart tema med klokhet og respekt, og ivaretatt barna og ungdommene på beste måte» Kathrine Lønvik Seniorrådgiver