cropped-logo_rosa_transparent-1.png

5 grunner til å fokusere på kompetanseutvikling

Deling:

Respons Analyse presenterer her årsaker til å fokusere på kompetanseutvikling basert på undersøkelser blant ansatte i norske virksomheter.  

Anne Gretteberg Meyer er daglig leder i Respons Analyse. Hun er siviløkonom med en påbyggende mastergrad i personalledelse. Hun var med å utvikle Respons Analyse sin egen modell for medarbeidermålinger allerede i 2006, og det er resultatene fra en omfattende revisjon av denne medarbeider-undersøkelsen vinteren 2022 (svar fra 1594 arbeidstakere) og en påfølgende måling med fokus på kompetanse nå i juni/juli 2022 (svar fra 1564 arbeidstakere) som presenteres her (basert på regresjonsanalyser – en analysemetode for å avdekke drivere/årsakssammenhenger).

1. Kompetanse bidrar til mestring, som igjen reduserer sykefravær 

Vår undersøkelse viste den klart sterkeste driveren for opplevelsen av å mestre jobben er å bidra til konkrete resultater på arbeidsplassen. Men på de to neste plassene kommer samsvar mellom arbeidsoppgaver og kompetanse og at kompetansen blir anerkjent av kollegene.   

Flere undersøkelser viser tydelig at mestring påvirker helsen positivt (både den fysiske og den psykiske), som igjen bidrar til redusert sykefravær. Det viser også vår egen undersøkelse; de som er mest engasjert har signifikant lavere antall fraværsdager.   

Det å selv ta initiativ til å lære mer og/eller innhente informasjon er også en av driverne for mestring, selv om den er svakere. Slikt initiativ er imidlertid også en signifikant driver for både motivasjon til å gjøre en god jobb og høy arbeidsinnsats, og dermed vil det være gunstig å utvikle et miljø for slike læringsinitiativ.  

2. Kompetanseutvikling bidrar til økt engasjement, som igjen øker jobbtilfredsheten

Det er mange ting du som leder kan gjøre for å øke engasjementet til dine ansatte, og vår undersøkelse viser at en av dem er å sørge for at de ansatte videreutvikler sin kompetanse gjennom jobben. Selv om høy arbeidsinnsats, meningsfylt arbeid, sterk tilhørighet, innflytelse, anerkjennelse og det sosiale (godt arbeidsmiljø, spise lunsj sammen, le mye, sparre med kolleger) er sterkere drivere, er kompetanseutvikling likevel viktig.   

Vår undersøkelse viste videre at jobbengasjement er den desidert sterkeste driveren for jobbtilfredshet, så ved å påvirke jobbengasjementet, påvirkes også jobbtilfredsheten.  

3. Manglende kompetanseutvikling bidrar til lavere lojalitet

Den sterkeste driveren for ikke å søke seg bort fra virksomheten de kommende tre årene er ifølge vår undersøkelse å føle en sterk tilhørighet til jobben. Den nest sterkeste driveren er ønsket om å etterutdanne seg eller øke kompetansen innen visse felt, men denne driveren er negativ, noe som betyr at den er en driver for å søke seg bort. Dette betyr at medarbeiderne ikke opplever at slik kompetanseheving ikke vil skje i eksisterende virksomhet. Lønnstilfredshet, trygg jobb og inspirerende fagmiljø er andre signifikante drivere for lojalitet.  

Videreutvikling av kompetansen gjennom jobben er en driver som ligger akkurat utenfor signifikansnivået på 95 % som vi benytter i våre driveranalyser, men dette kan likevel tyde på at kompetanseutvikling vil bidra til høyere lojalitet.  

4. Kompetanseutvikling bidrar til lønnstilfredshet, som igjen øker lojaliteten

Det i stor grad å kunne styre sin egen kompetanseutvikling er en av driverne for lønnstilfredshet, men en svakere driver enn gode muligheter for karriereutvikling og anerkjennelse for jobben som gjøres. At kompetansen er anerkjent av ledelsen er også en driver for lønnstilfredshet.  

Også her er ønsket om å etterutdanne seg eller øke kompetansen innen visse felt en negativ driver.  

5. Kompetanseutvikling bidrar til motivasjon, og derigjennom økt produktivitet

Ifølge vår undersøkelse er høy arbeidsinnsats og det å jobbe effektivt de viktigste driverne for motivasjonen for å gjøre en god jobb. Arbeidsinnsats og effektivitet er også sterkt korrelert med motivasjon for å gjøre en god jobb (samt med jobbengasjement), svarer du høyt på den ene er det altså stor sannsynlighet for at du scorer høyt på den andre – og omvendt), og disse forholdene er gunstige for bedriftens produktivitet. Meningsfylt arbeid, det å utvikle kompetansen gjennom jobben og at kompetansen anerkjennes av ledelsen er dernest de viktigste driverne for motivasjonen til å gjøre en god jobb, og dermed kan altså arbeid med kompetanse og kompetanseutvikling bidra til høyere produktivitet på arbeidsplassen – både direkte og indirekte.  

Alle disse fem forholdene kan altså bidra til forbedrede økonomiske resultater – direkte gjennom reduserte rekrutterings- og opplæringskostnader, redusert sykefravær og høyere produktivitet – så kompetanseutvikling er viktig for fremtiden til bedriften.  

 

Om du har spørsmål om disse undersøkelsene eller våre medarbeidermålinger, sjekk responsanalyse.no eller ta kontakt med Anne Gretteberg Meyer på anne@responsanalyse.no eller 410.40.118. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer