cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Dybdeintervjuer

Dybdeintervjuer benyttes når det er behov for en dypere forståelse av en problemstilling – som ved fokusgrupper. Dybdeintervjuer gir imidlertid anledning til å grave dypere omkring motiver, holdninger, adferd og ikke minst følelser, uten at intervjuobjektet blir påvirket av andres uttalelser og tilstedeværelse.

Med kun to mennesker tilstede er det lettere å skape en egen trygg atmosfære hvor respondenten åpner seg og gir fullstendige og ærlige svar.

Dybdeintervju er et dyptgående intervju med en person om gangen omkring en forhåndsdefinert problemstilling.

For visse målgrupper er det lettere å gjennomføre dybdeintervjuer enn fokusgrupper, da det er lettere å tilspisse gjennomføringstidspunkt til intervjuobjektets behov.  

Dybdeintervjuer egner seg godt når du ønsker å gå i dybden på en bestemt tematikk. Under dybdeintervjuet har man tid og ro til å nå dypere refleksjoner og tanker enn det som er vanlig å få til gjennom gruppesamtaler. Dybdeintervjuer egner seg særlig på tematikk der man allerede vet ganske mye, men hvor man har behov for å trenge ned i materien på en del tema man ikke helt har forstått sammenhengene til. Hvis det er behov for å kategorisere eller segmentere ulike personer i forhold til for eksempel lese- eller TV vaner er dybdeintervjuer bedre egnet enn gruppesamtaler, fordi man blir bedre kjent med den enkelte person og deres preferanser, personlighet og sosioøkonomiske bakgrunn. Ved å se disse elementene opp mot argumentasjonene som føres vil det være enklere å forstå hvordan ting henger sammen. I et godt dybdeintervju oppstår det en fortrolighet som gjør at også mer ubevisste emosjonelle sammenhenger identifiseres. Dette kan være døråpnere for å forstå sammenhenger som tidligere er blitt oversett.

Det finnes en rekke ulike dybdeintervjuer: Dyadeintervjuer, triadeintervjuer, vennedyader/-triader, online dybdeintervjuer, telefonintervjuer, hjemme-hos-intervjuer og geriljaintervjuer.

Dyadeintervjuer

Dyadeintervjuer er en variant av dybdeintervjuet og innehar mange av de samme fordelene (se ovenfor). Det som skiller dyadeintervjuet fra dybdeintervjuet er at det her er en samtale mellom to personer som ledes av en moderator. Sammen kan de to samtalepartnerne bidra til å bryne synspunkter, åpne opp for refleksjoner, å identifisere sammenhenger. Dette fordrer en trygg intervjusituasjon og en god moderator som sørger for at begge parter inkluderes og deltar på en likeverdig måte.

Triadeintervjuer

For å introdusere ytterlige elementer av dynamikk kan man benytte seg av triadeintervjuer. Dette er en samtale mellom tre personer som ledes av en moderator. Under triadeintervjuene får man mulighet til å bryne sine synspunkter samtidig som man har tid til å gå i dybden å høre argumentasjonsrekker til de ulike deltakerne. Sensitive tema kan egne seg i mindre grupper da fortroligheten mellom noen få kan gjøre det lettere å åpne seg enn i en større gruppesetting.

Vennedyader/-triader

En etterspurt metode er det å rekruttere venner som intervjues gjennom både dyade- og triadeintervjuer. Dette kan bidra til å øke både fortroligheten i intervjusituasjonen samtidig som vi får anledning til å observere hvordan et tema diskuteres i en naturlig sosial sammenheng. I slike intervjuer er det ofte” høyt under taket” og vennene kan raskt korrigere eventuelle forsøk hos de andre på for eksempel å presentere et idealisert bilde. Dette gjør at det raskt skapes en åpen og ærlig tone. Vennedyader og triader blir ofte benyttet når vi skal snakke med barn og ungdom. De opplever intervjusituasjonen som” tryggere” noe som gjør det lettere å åpne opp i slike settinger. Ofte får vi da også mer innblikk i deres naturlige språk knyttet til et tema, fordi vennenes tilstedeværelse forplikter dem til å beholde en mer naturlig form.

Online dybdeintervjuer

Online intervjuer kan som andre online undersøkelser benyttes for å gi en undersøkelse et bredere geografisk nedslagsfelt eller nå personer som av andre grunner ikke har tid eller anledning til fysisk oppmøte. Respons benytter solide og brukervennlige tekniske plattformer i gjennomføringen. Som ved online grupper opplever vi også her at tryggheten deltakeren får ved å kunne gjennomføre i egne vante omgivelser kan gi en særlig grad av fortrolighet og nærhet. Der deltakeren befinner seg hjemme kan vi enkelt få «omvisninger» for å illustrere hvordan for eksempel mediebruk foregår i hjemmet. Plattformen kan benyttes både ved dybdeintervjuer/dyade og triadeintervjuer. Gjennom plattformen kan man velge ulike former for kommunikasjon (chat/skriftlig eller verbal). Ved sensitive tema kan det være en fordel at deltakeren(e) har mulighet til å være anonyme(e). Gjennom plattformen kan man også presentere ulike typer av stimulimateriale (tekster, bilder, filmer ets) å få konkrete tilbakemeldinger på disse (både verbalt, visuelt og gjennom tekst. Kunden har også mulighet for direkte utskrifter og opptak av intervjuer som kan lastes ned fra plattformen. 

Telefonintervjuer

Telefonintervjuer er en kostnadseffektiv og tidsbesparende måte å få personer i tale. Metodikken egner seg særlig godt i forhold til å få tak i personer som kanskje i utgangspunktet er lite villig til å stille opp på undersøkelser (for eksempel frafallsanalyser), personer som er travle, eldre personer som finner ny teknologi vanskelig, eller i områder med dårlig nettilgang.

Det kan være enklere å være åpen i forhold til å gi ærlige tilbakemeldinger på konkrete erfaringer knyttet til et tema over telefon fordi du da slipper å forholde deg like aktivt til personen som intervjuer deg. NRK har mulighet til medlytt og opptak av telefonintervjuene.

Hjemme-hos-intervjuer

Noen ganger er det best å komme hjem til folk. Da får du både innsikt i hvordan personen bor og lever, samtidig som personen har trygge omgivelser som gjør det enklere å åpne seg opp. Ved hjemme-intervju kan vi intervjue en eller flere personer, det være seg venner eller familiemedlemmer til den vi besøker. Denne type intervjuer egner seg godt når man skal snakke om hjemlige, nære eller personlige tema og når bakgrunnsinformasjonen ved å besøke det enkelte hjem gir en viktig tilleggs-dimensjon til undersøkelsen. Hjemme intervjuer fungerer godt i kombinasjon med observasjon. Metoden egner seg også godt for personer som av ulike grunner har utfordringer med å delta på undersøkelser utenfor hjemmet.

Geriljaintervjuer

Gerilja-intervju er en måte å komme i kontakt med folk der de er, i situasjonen de er i. Da rykker vi ut som team, søker opp folk ute på gata, på barer, i butikken, på treningsstudioet og utfører korte intervjuer mens de gjennomfører sine aktiviteter. Dette er en metode som gjør at vi får intervjuet et bredt spekter av mennesker, vi dukker opp uanmeldt, noe som gir data i sin råeste form. Det er også en svært fleksibel, spontan og tilpasningsvennlig teknikk. Ofte vil slike intervjuer inkludere mer enn en person og det gir oss også innsikt i gruppedynamikker og vi får en bredde i dataene. Her kan oppdragsgiver også få være med på” utrykningen”, og etterpå kan det arrangeres workshop der nye ideer kan ta form.

Kvalitative teknikker

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer kvalitative teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i forskjellige grupper og intervjuer. Les mer om de mest populære teknikkene her.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!