cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kulturundersøkelser

En sterk og positiv arbeidskultur spiller en nøkkelrolle for å kunne skape en virksomhet som lykkes over tid. Våre kulturundersøkelser er utviklet spesifikt for norske forhold, og selv om modellen i utgangspunktet er basert på et sett med måleparametre, tilpasser vi alltid kulturanalysen til din virksomhets spesifikke behov og strategiog til den konteksten dere opererer i.  

Hva er en kulturundersøkelse? 

Kulturanalyser er en undersøkelse blant alle ansatte for å kartlegge og forstå din arbeidskultur. Kulturanalysen avdekker din virksomhets styrker, forbedringsområder og forskjeller og likheter mellom ulike avdelinger eller segmenter av ansatte (kjønn, alder, stilling, ansiennitet, …). Den gir deg nødvendig innsikt i hvordan dagens arbeidskultur er og konkrete forbedringstiltak forankret i resultatene gir et solid grunnlag for implementeringen av en hensiktsmessig arbeidskultur som bidrar positivt til den langsiktige strategien.  

Hva er forskjellen på medarbeiderundersøkelser og kulturanalyser?  

Mens medarbeiderundersøkelser har søkelyset på hvordan den enkelte arbeidstakeren opplever sin arbeidssituasjon og relasjonene mellom leder og ansatt, fokuserer kulturundersøkelser på hvordan verdier, normer og atferdsmønstre preger organisasjonen som helhet og relasjonene kolleger imellom. Medarbeiderundersøkelsen tar altså sikte på å identifisere forbedringsområder som kan øke tilfredshet, lojalitet, engasjement og produktivitet på individnivå, mens kulturundersøkelsen tar sikte på å avdekke hvordan det kollektive påvirker produktiviteten gjennom arbeidsinnsats, utvikling og turnover. 

Ofte anbefaler vi derfor å gjennomføre medarbeiderundersøkelser og kulturundersøkelser annethvert år. 

Hvorfor er vår kulturundersøkelse tilpasset norske forhold? 

I Norge har vi en noe annen ledelsesfilosofi enn i andre deler av verden, med eksempelvis større grad av flate hierarkiske strukturer, mer medvirkning og involvering og en mer utbredt konsensus-kultur. Respons Analyse har derfor utviklet sin modell for kulturanalyser spesielt for norske forhold, basert på bred erfaring med norske virksomheter og flere tusen norske respondenter (arbeidstakere i norske virksomheter).  

Kulturundersøkelsen har en kjerne basert på noen faste måleparametere, mens resten av kulturundersøkelsen skreddersys til din virksomhet – enten gjennom å velge blant et sett med valgfrie måleparametere eller at vi utvikler nye måleparametere spesifikt for din virksomhets behov.  

Modellen er utviklet i tett samarbeid med businessMastering – et selskap som har jobbet med å forbedre arbeidskulturen i norske virksomheter siden 2005.   

Vår tilnærming til kulturanalyse fokuserer på modellens syv nøkkelfaktorer som samlet gir et helhetlig bilde av virksomhetens arbeidskultur. Under hver faktor er det flere måleparametere.  

Benchmark mot relevant bransje 

For de viktigste måleparameterne får du med sammenlikning mot din relevante bransje i Norge. Ettersom det er stor variasjon i hvordan arbeidskulturen er i de ulike bransjene gir dette deg et verdifullt grunnlag for å evaluere hvor godt virksomheten presterer sammenliknet med konkurrerende virksomheter – og hvor det eventuelt må settes inn tiltak for å motvirke turnover eller tiltrekke nye kandidater.  

Resultatene av kulturundersøkelsen gir deg et kulturkompass 

Resultatene presenteres på ulike måter i rapporteringen, blant annet som et radargram som presenterer resultatene på de syv hovedfaktorene. Radardiagrammet vil fungere som et kulturkompass for din virksomheten ved å tydeliggjøre hvor de største utfordringene ligger – om det er i en spesifikk avdeling, for en spesifikk aldersgruppe eller sammenliknet med bransjen forøvrig.  

Kulturanalysen er første steg mot å implementere ønsket kultur 

Kulturundersøkelsen og kulturkompasset danner et viktig grunnlag for å kunne implementere den ønskede kulturen i din virksomhet. Dersom din virksomhet mangler kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre denne “kulturkodingen” selv, vil vi i samarbeid med vår samarbeidspartner BusinessMastering kunne bistå din virksomhet med dette (etter samme prinsipper som boken «Kulturkoden» av Rune Semundseth i businessMastering).  

Hvorfor gjennomføre kulturundersøkelser? 

For å bygge den ønskede kulturen må vi først kjenne og forstå den eksisterende. Innsikt i nåsituasjonen er en forutsetning for å vite hvilke tiltak som vil ha størst effekt for å oppnå nødvendige endringer. Kulturundersøkelsene gir deg derfor agerbar innsikt som vil kunne forbedre virksomhetens mål- og strategioppnåelse. 

Ta kontakt med oss for å vite mer om hvordan våre kulturanalyser kan gi positive kortsiktige og langsiktige effekter for din virksomhet!   

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!