cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser kan gi grunnlag for forbedret lønnsomhet gjennom blant annet høyere produktivitet, lavere turnover, lavere sykefravær, høyere engasjement og høyere arbeidsinnsats – dersom de brukes riktig.

En medarbeiderundersøkelse utføres blant alle medarbeiderne i en virksomhet for å kartlegge ulike forhold på arbeidsplassen, og gir uvurderlig innsikt og bevissthet for hvordan medarbeiderne opplever ulike forhold på arbeidsplassen. Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy for ledelsen, men er også en viktig kanal for de ansatte for å bli hørt. 

Vår modell for medarbeiderundersøkelser 

Vår modell for medarbeidermålinger MedarbeiderRespons er en egenutviklet modell, som opprinnelig ble utviklet i 2005 basert på en eksplorativ tilnærming. Vi hentet da inn svar fra 5000 arbeidstakere på en hel rekke utsagn og analyserte oss frem til de aspektene som hadde størst påvirkning (driveranalyser, regresjonsanalyser) og som ikke målte det samme som andre parametere (korrelasjonsanalyser). De ulike parameterne ble gruppert basert på en faktoranalyse (altså en analyse av hvilke parametere som naturlig «hører sammen»). Denne modellen har gjennomgått oppdateringer (også basert på nyere forskning) flere ganger siden den gang, senest i 2022 basert på en tilsvarende analytisk gjennomgang med nærmere 1700 respondenter.  

Medarbeiderundersøkelsen søker ikke bare å avdekke graden av tilfredshet, lojalitet og engasjement, men også hvilke elementer som påvirker disse mest. Innsikten gir beslutningsgrunnlag som kan brukes til å beholde viktige medarbeidere, samt danne argumenter for å tiltrekke seg nye.  

Sammenlikning mot bransjetall 

Ettersom modellen er basert på svar fra arbeidstakere i ulike bransjer, sektorer og størrelser, vil undersøkelsen gi svar på hvordan din bedrift klarer seg opp mot andre bedrifter i tilsvarende bransje, sektor og størrelse.  

Er ledelsens oppfatning i harmoni med medarbeiderne? 

For å avdekke om ledelsens oppfatning harmoniserer med medarbeidernes, måler vi ledernes estimater (hva tror de at medarbeiderne svarer) og sammenholder disse med medarbeidernes tilbakemelding. Dette øker ledelsens involvering når resultatene foreligger, og øker sannsynligheten for at resultatene bidrar til faktiske endringer. 

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!